Kwestionariusz kontroli PZP

Zgodnie z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Projektów Europejskiej na swojej stronie internetowej publikuje informacje  o kontrolach udzielania zamówień publicznych przeprowadzonych przez Kontrolera Krajowego dla Programów Współpracy INTERREG 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Program dla Europy Środkowej, INTERREG EUROPE, URBACT III. Jednocześnie, czynności kontrolne w odniesieniu do obszaru zamówień publicznych prowadzone są z uwzględnieniem zapisów wzoru kwestionariusza, o którym mowa w art. 599 cytowanej ustawy. Kwestionariusz ten określa szczegółowy opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli, zakres dokumentów, których Centrum Projektów Europejskich może żądać od zamawiającego oraz miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o kontrolach udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanych przez inne instytucje kontrolujące.

Pliki do pobrania