logo CPE
  • bip
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

grudzień 2011 - styczeń 2013

grudzień 2011 - styczeń 2013

 Zaproszenie do składania ofert

 

Dostawa na potrzeby Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego następujących materiałów archiwizacyjnych:  

 • tekturowe teczki wiązane, bezkwasowe na dokumenty formatu A4, wymiar 320x250x35 mm, gramatura min. 250 g/m2, szt. 900
 • pudła z tektury bezkwasowej pH 8,0-9,5, gramatura 1300 g/m2, wymiar 350x260x110, szt. 300
 • plastikowe klipy archiwizacyjne na zaczepy, długość spinacza 90mm, szt. 900

Zaproszenie do składania ofert pobierz plik (.pdf)

 

  

Zaproszenie do składania ofert

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w Regionalnych Ośrodkach EFS

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami i kryteriami oceny.

Zaproszenie do składania ofert pobierz plik (.pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usług redakcji merytorycznej oraz korekty po składzie tekstów zaplanowanych do publikacji w roku 2013. 

 

Oferty prosimy przesyłać do 18 stycznia 2013 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załącznik do zaproszenia – projekt umowy na świadczenie usług redakcji merytorycznej oraz korekty po składzie.

Zaproszenie do składania ofert [pobierz plik PDF]

Projekt umowy [pobierz plik PDF]

 


Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa pieczątek, gumek do pieczątek oraz tuszy do pieczątek dla komórek organizacyjnych CPE.

CPE zaprasza do składania ofert na „Wykonanie i dostawę pieczątek, gumek do pieczątek oraz tuszy do pieczątek dla komórek organizacyjnych CPE”.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne modele pieczątek.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 18 stycznia 2013 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

Wydziału Administracji - Panią Joanną Radziejewską (e-mail: joanna.radziejewska@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

Zapytanie ofertowe - szczegóły: pobierz plik.doc

Odpowiedź z 2013.01.09 na zapytanie ofertowe - pobierz plik (.pdf)

 

 

____________________________________________________________________________________________


Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

CPE zaprasza do składania ofert na „Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych”.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych – pełen kolor) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych, a także wykonanie tabliczek grawerowanych laserowo w laminacie grawerskim o wymiarach 30 x 10 cm oraz 30 x 20 cm (tworzywo plexi).

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym tylko pocztą elektroniczną do dnia 17 grudnia 2012 r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wydziału Administracji - Panią Joanną Radziejewską (e-mail: joanna.radziejewska@cpe.gov.pl).

O wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

Zapytanie ofertowe - pobierz plik (.pdf)     

Formularz ofertowyi - pobierz plik.doc

Odpowiedź z 2012-12-11 na zapytania ofertowe  - pobierz plik(.pdf)

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

Przedmiot zamówienia: Dostawa prenumeraty prasy dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Zielonej Górze i w Krakowie.

CPE zaprasza do składania ofert na „Dostawa prenumeraty prasy dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Zielonej Górze i w Krakowie”.

Zapytanie ofertowe - pobierz plik (.pdf) pobierz plik (.doc)

Odpowiedź z 2012-12-12 na zapytanie ofertowe - pobierz plik (.pdf)

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami i kryteriami oceny: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Szkolenie dla pracowników Krajowego Ośrodka EFS  – Centrum Projektów Europejskich              z „Zarządzania czasem i sprawnej organizacji pracy w warunkach dużej ilości zadań”, planowane w IV kwartale 2012 r. 

2. Cele szkolenia 

• trening umiejętności planowania i organizacji pracy zespołowej i własnej

• trening umiejętności budowania harmonogramu działań w pracy zespołowej i własnej (dzień, tydzień, planowanie realizacji przedsięwzięć)

• diagnoza przeszkód/ barier w efektywnej organizacji pracy zespołowej i własnej 

oraz w wykorzystaniu czasu

• umiejętność monitorowania realizowanych zadań i rozliczania z przydzielonych

• trening umiejętności sprawnego przeprowadzania spotkań 

3. Wymagania dotyczące zamówienia: 

1) Czas szkolenia – 2 dni, w godzinach 08:30–15:30; 

2) Forma szkolenia – warsztatowa; 

3) Liczba uczestników – ok. 12-15osób; 

4) Miejsce szkolenia – hotel BOSS, ul. Żwanowiecka 21 w Warszawie; 

5) Koszt przygotowania i powielenia materiałów dla uczestników oraz dostarczenia ich na miejsce szkolenia, a także koszt przygotowania i dostarczenia zaświadczeń dla uczestników szkolenia leży po stronie trenera. 

6) Zakres merytoryczny: 

Program szkolenia powinien zawierać zagadnienia wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. Ostateczną wersję programu trener przygotowuje we współpracy z przedstawicielem Krajowego Ośrodka EFS - CPE. Przedstawiciel Krajowego Ośrodka EFS akceptuje program. Materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zostaną przygotowane przez trenera. 

7) Kompetencje trenera: 

Trener musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia szkolenia w zakresie merytorycznym określonym w ppkt. 6) powyżej, tj. posiadać doświadczenie trenerskie potwierdzone przeprowadzeniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 5 szkoleń, których programy obejmowały zagadnienia wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

4. Składowe oferty oraz sposób oceny ofert: 

Kompletna oferta powinna zawierać: CV trenera, kopie referencji oraz programów z przeprowadzonych szkoleń, propozycję programu szkolenia dla pracowników Krajowego Ośrodka EFS - CPE oraz całkowitą cenę netto usługi. 

Oferty Wykonawców niespełniających wymagań wskazanych w pkt.2 ppkt. 7) lit. a) i b) lub niekompletne zostaną odrzucone. 

Oferty będą oceniane w następujący sposób, w oparciu o poniższe kryteria: 

1) doświadczenie trenerskie – oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii referencji z przeprowadzonych szkoleń wraz z programami szkoleń (wymagane jest przedłożenie referencji potwierdzających przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń, a także dołączenie programów szkoleń potwierdzonych referencjami, z wyraźnym wskazaniem, których szkoleń dotyczą dołączone referencje i programy); 

2) propozycja programu szkolenia dla Krajowego Ośrodka EFS- CPE – oceniany będzie stopień zgodności proponowanego programu z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia; 

3) całkowita cena netto usługi – za najkorzystniejszą zostanie uznana cena najniższa. 

Szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych. Szkolenie ma charakter szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników. 

Ze względu na powyższe prosimy o podanie w ofercie całkowitej ceny netto za usługę. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 28 września 2012 r. na adres barbara.grzes@cpe.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy:

Barbara Grześ, barbara.grzes@cpe.gov.pl

załącznik nr 1 - pobierz plik (.pdf)

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

CPE zaprasza do składania ofert na „Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych”.

1. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie projektów graficznych i wydruk offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych – pełen kolor) dla pracowników komórek organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm przystosowanych do identyfikatorów imiennych.

2. Wymagania dotyczące zamówienia:

 • Czas realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.,
 • Świadczenie usług na podstawie odrębnych zamówień przesyłanych drogą mailową przez wyznaczonego pracownika CPE,
 • Przygotowanie graficzne oraz druk wizytówek – dwustronny i jednostronny, pełen kolor na papierze kredowym 300g matowy, zgodnie ze wzorami oraz logotypami przekazanymi przez Zamawiającego wraz z pierwszym zamówieniem,
 • Przygotowanie graficzne identyfikatorów – pełen kolor, wydruk oraz laminowanie zgodnie ze wzorami oraz logotypami przekazanymi przez Zamawiającego wraz z pierwszym zamówieniem,
 • Faktura VAT wraz z protokołem wykonania usługi wystawiana na koniec każdego miesiąca, w którym usługi będą świadczone,
 • Czas realizacji poszczególnych zamówień nie dłuższy niż 5 dni roboczych,
 • Dostawa zamówień do poszczególnych komórek organizacyjnych CPE na koszt Wykonawcy.

3. Składowe oferty oraz kryteria oceny ofert:

1. Oferta powinna zawierać cenny netto i brutto wykonania kompletu wizytówek w pakiecie 100 szt. dwustronne,

2. Oferta powinna zawierać cenny netto i brutto wykonania kompletu wizytówek w pakiecie 100 szt. jednostronne,

3. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto i brutto wykonania identyfikatora imiennego,

4. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto i brutto etui typu holder,

 

 • Cena całkowita netto i brutto usługi – za najkorzystniejszą zostanie uznana cena najniższa (suma uzyskanych punków po dodaniu pozycji 1+2+3+4).

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 15 września 2012r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wydziału Administracji - Panią Joanną Radziejewską (e-mail: joanna.radziejewska@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Zielonej Górze, Krakowie, Katowicach i w Gdańsku.

CPE zaprasza do składania ofert na „Dostawę wody dla komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Zielonej Górze, Krakowie, Katowicach i w Gdańsku”.

 

1. Warszawa ul. Domaniewska 39a– 45 butli 18,9 l - miesięcznie

 • 5 zgrzewek (12 szt. w opakowaniu) wody niegazowanej 0,5 l/miesięcznie 
 • 5 zgrzewek (12 szt. w opakowaniu) wody gazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 4 dystrybutory wraz z podajnikami do kubków

2. Warszawa ul. Żurawia 3/5 – 6 butli 18,9 l - miesięcznie 

 • 5 zgrzewek (12 szt. w opakowaniu) wody niegazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 5 zgrzewek (12 szt. w opakowaniu)  wody gazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 1 dystrybutor wraz z podajnikiem do kubków

3. Kraków ul. Halicka 9 – 7 butli 18,9 l - miesięcznie

 • 2 zgrzewki (12 szt. w opakowaniu) wody niegazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 2 zgrzewki (12 szt. w opakowaniu) wody gazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 1 dystrybutor wraz z podajnikiem do kubków

4. Katowice ul. Mickiewicza 15– 2 butle 18,9 l - miesięcznie

 • 1 zgrzewka (12 szt. w opakowaniu) wody niegazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 1 zgrzewka (12 szt. w opakowaniu) wody gazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 1 dystrybutor wraz z podajnikiem do kubków

5. Zielona Góra ul. Kościelna 2 – 4 butle 18,9 l - miesięcznie

 • 2 zgrzewki (12 szt. w opakowaniu) wody niegazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 2 zgrzewki (12 szt. w opakowaniu) wody gazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 1 dystrybutor wraz z podajnikiem do kubków

6. Gdańsk ul. Rzeźnicka 58 – 2 butle 18,9 l - miesięcznie

 • 1 zgrzewka (12 szt. w opakowaniu) wody niegazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 1 zgrzewka (12 szt. w opakowaniu) wody gazowanej 0,5 l/miesięcznie
 • 1 dystrybutor wraz z podajnikiem do kubków 

Oferta powinna zawierać koszty sanityzacji urządzeń, koszt kaucji za butlę, cenę jednorazowych higienicznych kubków do napojów (rulon 100 szt.), koszty dostaw dodatkowych oraz opcję wstrzymania dostawy wody.

Dla Warszawy, Krakowa, Zielonej Góry i Gdańska termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., dla Katowic do dnia 1.07.2013 r. 

Dostawy wody raz na 4 tygodnie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla każdego miasta.

Propozycje ofertowe należy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 15 września 2012r. do godz. 12:00 na adres: cpe@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wydziału Administracji - Panią Joanną Radziejewską (e-mail: joanna.radziejewska@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

Formularz ofertowy: pobierz plik (.doc)

 

 

Zaproszenie do składania ofert.

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

Przedmiot zamówienia: szkolenie  „Matryca logiczna projektów”

CPE zaprasza do składania ofert szkoleniowych z “Matrycy logicznej projektów” dla dwóch osób.

Kurs ma być jednodniowy, zorganizowany dla pracowników WST LT-PL-RU w dniu 13.09.12 w Warszawie.

Uprzejmie proszę o przedstawienie w formie pisemnej oferty wraz z cennikiem na ww. kurs.

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 30 sierpnia 2012r. do godz. 12:00 na adres: edward.swiecicki@cpe.gov.pl 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem 

WST LT-PL-RU - Panem Edwardem Święcickim (e-mail: edward.swiecicki@cpe.gov.pl).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu (PDF)

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert (III postępowanie)

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich 
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wykładu z elementami 
warsztatów dla przedstawicieli Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych 
w dniu 11 września 2012 r.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 23 sierpnia 2012 r. (do końca dnia) 
wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: aleksandra.czyz@cpe.gov.pl

Zaproszenie do składania ofert w załączeniu.

Zaproszenie_do_składania_ofert III postępowanie.pdf

 

 Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wykładu z elementami warsztatów dla przedstawicieli Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych w dniu 11 września 2012 r.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 8 sierpnia 2012 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: aleksandra.czyz@cpe.gov.pl  

 

Zaproszenie do składania ofert w załączeniu. 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wykładu z elementami warsztatów dla przedstawicieli Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych w dniu 11 września 2012 r.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 23 lipca 2012 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:aleksandra.czyz@cpe.gov.pl

Zaproszenie do składania ofert w załączeniu.  (plik pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia propozycji przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń pt. „Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach dofinansowanych w ramach PO KL”, dla pracowników Regionalnych Ośrodków EFS 
w następujących przedziałach czasowych:
1) Od dnia podpisania umowy do 10 sierpnia 2012 r. – 1 szkolenie.
2) Od dnia 20 sierpnia 2012 r. do 30 sierpnia 2012 r. – 1 szkolenie.
3) Od dnia 3 września 2012 r. do 10 września 2012 r. – 1 szkolenie. 
Propozycje wraz z ceną proszę przesyłać do 23 lipca br. do godz. 12:00 na adres e-mail:barbara.grzes@cpe.gov.pl  oraz malgorzata.wojcicka@cpe.gov.pl


Szczegółowe informacje : Opis przedmiotu rozeznania rynku (pdf)

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 7 maja 2012 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adresjoanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na realizację usługi organizacji uroczystej kolacji dla ok. 10 osób, gości Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich w dniu 14 maja 2012 r.  

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 2 maja 2012 r. do godziny 12:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu. 

 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich informuje, iż wprowadza do zapytania ofertowego zmianę zapisu dotyczącego lokalizacji realizacji usługi na następujący: 

 

Lokalizacja: Centrum Warszawy, w promieniu do 3 km od Dworca Centralnego. 

 

 

W załączeniu zmienione zapytanie ofertowe.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

Przedmiot zamówienia:  Przygotowanie „Mapki powiązań partnerskich obszaru wsparcia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013”.

Poniżej zamieszczam Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

• Przedmiotem zamówienia jest mapa w wersji elektronicznej PDF oraz JPG (objęcie obszaru wsparcia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 (PO)) obrazujący liniowo - połączenie cienką, ale widoczną kreską Beneficjentów Wiodących z poszczególnymi Partnerami projektów. Wszystkie powiązania partnerskie w projektach realizowanych w Programie. W załączniku znajduje się lista powiązań partnerskich wszystkich zatwierdzonych projektów PO; 

• Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu mapę w wersji elektronicznej do nieograniczonego wykorzystania na w celu pokazania powiązań partnerskich w obszarze PO;

• Projekt końcowy powinien być również udostępniony w formacie pozwalającym na wykorzystanie go w prezentacji Power Point oraz na druk na papierze A4, 

• Skala pomiędzy 1: 750 000 – 1: 1 200 000;

• Legenda w 2 wersjach językowych (polskiej i niemieckiej);

• Zamieszczenie na mapie znaków graficznych PO (Logotyp PO, logotyp Centrum Projektów Europejskich, flaga Unii Europejskiej), zgodnie z obowiązującą księgą znaku (Zamawiający udostępni Wykonawcy znaki w wersji elektronicznej);

 

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty z jednoczesnym podaniem możliwego terminu realizacji ewentualnego zamówienia.

 

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 19 kwietnia 

2012 r. na adres lhoffmann@plbb.eu.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt o bezpośredni kontakt z pracownikiem WST - Panem Łukaszem Hoffmannem (e-mail: lhoffmann@plbb.eu).

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

lista partnerów PO PL-BB - pobierz plik (.pdf)

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, w celu przeprowadzenia rozeznania rynku uprzejmie zapraszam Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami:

Przedmiot zamówienia: złożenie tekstu i opracowanie graficzne Newslettera Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013. Newsletter będzie zawierał około 9-11 stron, z tym, że będzie on przygotowany w języku polskim i niemieckim, czyli łącznie będzie to około 18-22 stron. Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 , jako Zamawiający dostarczy wszelkie teksty, zdjęcia oraz logotypy w terminie 7 dni od potwierdzenia wyboru oferty. 

Oferta nie powinna zawierać kosztów druku, ponieważ Newsletter będzie przygotowywany tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Propozycje ofertowe należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 19 kwietnia 

2012 r. na adres lhoffmann@plbb.eu.

 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem WST - Panem Łukaszem Hoffmannem (e-mail: lhoffmann@plbb.eu).

 

Ponadto pragnę nadmienić, iż o wyborze oferty zostanie poinformowany tylko wybrany oferent.

 

 

 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich z zakresu prawa zamówień publicznych i powiązanych z nim zagadnień. 

 

Oferty prosimy przesyłać do 24 kwietnia 2012 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adresjoanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu

 

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich z zakresu prawa zamówień publicznych i powiązanych z nim zagadnień pojawiło się ze strony potencjalnego wykonawcy następujące pytanie: 

1.Czy planowane szkolenie spełnia łącznie poniższe warunki: 

- ma charakter usługi kształcenia zawodowego, 

- jest finansowane ze środków publicznych w 100% lub przynajmniej w 70%, 

- przyczyni się do podniesienia kwalifikacji na dotychczasowo zajmowanym stanowisku.  

W odpowiedzi na powyższe pytanie pragniemy poinformować, iż:

1.Zgodnie z informacją zamieszczoną w zaproszeniu do składania ofert, szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych oraz ma charakter szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników. 

 

 

2. Jeżeli w zaproszeniu do składania ofert podany jest termin szkolenia, tj. 4–5 oraz 11–12 czerwca 2012 r., oraz informacja, że termin szkolenia może ulec zmianie, to czy zmiana terminu będzie możliwa na wniosek wykonawcy, czy też KIW CPE planuje samodzielnie zmianę terminu? 

W odpowiedzi na powyższe pytanie pragniemy poinformować, iż:

2. Szkolenie zaplanowane jest w dniach 4–5 oraz 11–12 czerwca br., natomiast zapis o możliwej zmianie terminu szkolenia został dodany, aby poinformować potencjalnych wykonawców, iż może zaistnieć sytuacja, w której KIW CPE będzie zmuszona – z przyczyn obiektywnych – przesunąć termin szkolenia. Przez przyczyny obiektywne rozumie się okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec. W chwili obecnej nie przewidujemy zmiany terminu szkolenia. 

 

 

 

 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

 

Oferty prosimy przesyłać do 12 marca 2012 r. do godziny 10:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu

 

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych pojawiło się ze strony potencjalnego wykonawcy następujące pytanie: 

1. Jeżeli w zaproszeniu do składania ofert podany jest termin szkolenia tj. 30 marca oraz informacja, że termin szkolenia może ulec zmianie, to czy CPE wskazuje termin szkolenia, czy też istnieje możliwość ustalenia terminu wspólnie z wykonawcą? 

W odpowiedzi na powyższe pytanie pragniemy poinformować, iż:

1. Szkolenie zaplanowane jest na dzień 30 marca br., natomiast zapis o możliwej zmianie terminu szkolenia został dodany, aby poinformować potencjalnych wykonawców, iż może zaistnieć sytuacja, w której KIW CPE będzie zmuszona – z przyczyn obiektywnych – przesunąć termin szkolenia. W chwili obecnej nie przewidujemy zmiany terminu szkolenia. 

 

 

 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz odpowiadanie na pytania uczestników w zakresie zagadnień dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas spotkania dla pracowników Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL w dn. 21 marca 2012 r. w Warszawie.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 09.03.2012 r. do godz. 12:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres lukasz.nowak@cpe.gov.pl

 

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu [plik PDF]

 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich z zakresu prawa zamówień publicznych i powiązanych z nim zagadnień. 

 

Oferty prosimy przesyłać do 6 marca 2012 r. do godziny 12:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

 

 

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert wykonanie ekspertyz dotyczących wyjaśnienia wątpliwości wystąpienia pomocy publicznej w przypadku przyznania dofinansowania dla  projektów znajdujących się na liście rezerwowej Programu w ramach tematu 2.2 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"dla POWT RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013


Propozycje ofertowe należy przesyłać do 06 lutego 2012r  wyłącznie pocztą elektroniczną na adresssierpinska@plsk.eu
 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy: Sabina Sierpińska,ssierpinska@plsk.eu

 

Zaproszenie do składania ofert.pdf

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________

 

 

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi eksperta we wsparciu  pracowników PWT PL-BY-UA w przygotowaniu SIWZ do bazy danych - wdrażanie systemu aplikacyjnego dla PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007 - 2013

 

Oferty (CV,skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodoweoraz propozycje wynagrodzenia) prosimy przesyłać do 06 lutego 2012 r. do godz. 16.00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres malgorzata.iwanska@cpe.gov.pl.

 

ekspert bazy pbu.pdf

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usług we wsparciu pracowników Wspólnych Sekretariatów Technicznych w prowadzeniu i rozbudowie stron internetowych, w ramach posiadanej platformy.

 

Oferty prosimy przesyłać do 30 stycznia 2012 r. do godz 16.15  wyłącznie pocztą elektroniczną na adres krzysztof.chechlacz@cpe.gov.pl.

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu

 

 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na świadczenie usług redakcji merytorycznej tekstów zaplanowanych do publikacji w roku 2012. 

Oferty prosimy przesyłać do 20 stycznia 2012 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz link do jednej z ubiegłorocznych publikacji KIW, stanowiącej przykład tekstu, jaki może być przedmiotem redakcji. 

http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu,

 

 

 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych dla wydziału Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW) w Centrum Projektów Europejskich (CPE) podczas trzech posiedzeń organizowanych przez KIW w Warszawie.

 

Oferty proszę przesyłać do 16 stycznia 2012 r. do końca dnia wyłącznie drogą elektroniczną na adres: joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

 

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usług cateringowych dla KIW CPE pojawiły się ze strony potencjalnych wykonawców następujące pytania: 

 

Jednym z elementów usługi jest „przygotowanie lunchu na ciepło, którego menu będzie obejmować: zupę (1 rodzaj), danie mięsne (1 rodzaj), danie wegetariańskie ( 1 rodzaj).” Czy zupy, dania mięsnego i wegetariańskiego ma być po 1 porcji dla każdej osoby? 

W zapytaniu ofertowym widnieje informacja, iż lunch ma zostać podany w formie szwedzkiego stołu, a nie zasiadany i serwowany. 

 

 

Czy do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych dla wydziału KIW CPE w terminach 26.01., 30.01., 30.01. lub 01.02., lub 02.02. lub 03.02. został sporządzony SIWZ?

Postępowanie na usługi, których dotyczy zaproszenie do składania ofert realizowane jest w ramach art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz 759 tekst jednolity z późn. zmianami), w związku z czym nie wymaga przygotowania SIWZ. Wszelkie informacje dotyczące ww. usług zostały zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

 

Na jakim druku ma zostać podana cena jednostkowa brutto za realizację usługi? 

W postępowaniu nie został przewidziany formularz do składania ofert. Wykonawcy przygotowują propozycje ofertowe samodzielnie z uwzględnieniem wymagań podanych w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Czy w ofercie ma być podana cena brutto za 1 osobę za realizację usługi: 1 przerwa kawowa i 1 lunch za jedno spotkanie czy łącznie za trzy spotkania? 

Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową brutto (czyli w przeliczeniu na 1 osobę) za realizację usługi, w skład której wejdzie 1 przerwa kawowa i lunch za jedno spotkanie. Cena będzie stosowana do obliczania całkowitej wysokości wynagrodzenia za realizację usług podczas każdego z trzech spotkań.  

 

 

 

 

 

 19.12.2011

Krajowy Ośrodek EFS zaprasza do złożenia propozycji wykonania usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II), w tym  sieci Punktów Informacyjnych PO KL oraz Krajowego Ośrodka EFS.

 

Badanie będzie miało na celu:

 • analizę spójności systemu wspierającego wdrażanie PO KL w regionach i na poziomie centralnym, obejmującego Punkty Informacyjne PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia oraz Regionalne Ośrodki EFS oraz Krajowy Ośrodek EFS.
 • analizę współpracy w ramach systemu wspierającego wdrażanie PO KL w regionach i na poziomie centralnym, obejmującego Punkty Informacyjne PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia oraz Regionalne Ośrodki EFS oraz Krajowy Ośrodek EFS. Celem badania jest również zdiagnozowanie ograniczeń i barier we współpracy, wskazanie sposobów ich rozwiązania oraz określenie kierunków rozwoju współpracy.  

Zaproszenie ma na celu rozeznanie rynku w celu wyboru Wykonawcy do realizacji analizy spójności. 

Propozycje wraz z ceną proszę przesyłać do 22 grudnia br. do godz. 10:00 na adres e-mail:

aneta.komosa@cpe.gov.pl  joanna.abramowicz@cpe.gov.pl

 

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku w załączeniu.

załącznik_nr_1.doc

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia propozycji przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń    pt. „Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach dofinansowanych w ramach PO KL”, dla pracowników Regionalnych Ośrodków EFS 
w następujących przedziałach czasowych:
1) Od dnia podpisania umowy do 10 sierpnia 2012 r. – 1 szkolenie.
2) Od dnia 20 sierpnia 2012 r. do 30 sierpnia 2012 r. – 1 szkolenie.
3) Od dnia 3 września 2012 r. do 10 września 2012 r. – 1 szkolenie. 
Propozycje wraz z ceną proszę przesyłać do 23 lipca br. do godz. 1200 na adres e-mail:barbara.grzes@cpe.gov.pl  oraz malgorzata.wojcicka@cpe.gov.pl

Opublikowano przez: Administrator

Zmiany treści (1)

Zmiany treści

 • przez:

  Administrator

  Data:

  04.02.2019